Bộ Tài chính công bố TTHC mới, TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại

15:16:PM 06/12/2017
Ngày 4/12/2017 Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2491/QĐ-BTC ngày 4/12/2017 về việc ban hành thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính. Qua đó công bố kèm theo Quyết định này 13 thủ tục hành chính trong đó bao gồm 02 thủ tục hành chính mới ban hành và 11 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung cho các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại được công bố tại Quyết định số 2059/QĐ-BTC ngày 26/9/2016 của Bộ Tài chính

Bộ Tài chính ban hành Quyết định công bố Thủ tục hành chính chuẩn hoá trong lĩnh vực Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính

17:07:PM 04/12/2017
Ngày 26/9/2016, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2059/QĐ-BTC ngày 26/9/2016 công bố thủ tục hành chính chuẩn hoá trong lĩnh vực Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính, qua đó công bố 21 thủ tục hành chính chuẩn hoá trong lĩnh vực Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

1