VĂN BẢN
Số hiệu:
Hình thức văn bản:

Ngày ban hành:
Ngày có hiệu lực:

Cơ quan ban hành:

Trích yếu nội dung:


Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Ngày ban hành
Thông tư số 23/2022/TT-BTC Thông tư Hướng dẫn quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu NSNN 06/04/2022
Nghị định 114/2021/NĐ-CP Nghị định Nghị định quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài 12/12/2021
Nghị định 79/2021/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ 08/12/2021
Thông tư 48/2021/TT-BTC Bộ tài chính Thông tư HƯỚNG DẪN BIỂU MẪU BÁO CÁO GIẢI NGÂN VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA) VÀ VAY ƯU ĐÃI CỦA NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI 28/06/2021
Nghị định 56/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nghị định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài 25/05/2020
Thông tư 109/2018/TT-BTC Bộ tài chính Nghị định Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho Quỹ Tích luỹ trả nợ 15/11/2018
Nghị định 132/2018/NĐ-CP Thủ tướng Chính phủ Nghị định Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài 01/10/2018
Thông tư 84/2018/TT-BTC Bộ tài chính Thông tư Thông tư quy định mẫu biểu báo cáo và công bố thông tin về nợ công 13/09/2018
Thông tư 80/2018/TT-BTC Bộ tài chính Thông tư Thông tư hướng dẫn mẫu biểu báo cáo về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ 28/08/2018
Thông tư 74/2018/TT-BTC Bộ tài chính Thông tư Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán đối với các khoản vay, trả nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương; thống kê, theo dõi các khoản nợ cho vay lại và bảo lãnh Chính phủ 16/08/2018
Quyết định 1164/QĐ-BTC Bộ tài chính Quyết định Quyết định về việc công bố tỷ lệ cho vay lại vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ cụ thể cho tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 18/07/2018
Thông tư 58/2018/TT-BTC Bộ tài chính;Quốc hội; Thông tư Thông tư hướng dẫn biểu, mẫu cung cấp thông tin, báo cáo đối với các chương trình, dự án được Chính phủ bảo lãnh 10/07/2018
Nghị định 94/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nghị định về nghiệp vụ quản lý nợ công 30/06/2018
Nghị định 93/2018/NĐ-CP Thủ tướng Chính phủ Nghị định Nghị định quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương 30/06/2018
Nghị định 95/2018/NĐ-CP Thủ tướng Chính phủ Nghị định Nghị định quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán 30/06/2018
Nghị định số 97/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nghị định về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ 30/06/2018
Nghị định số 92/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nghị định về quản lý và sử dụng Quỹ Tích luỹ trả nợ 26/06/2018
Nghị định số 91/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nghị định về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ 26/06/2018
Thông tư 126/2017/TT-BTC Bộ tài chính Thông tư Thông tư về chế độ báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia 27/11/2017
Luật Quản lý nợ công số 20/2017/QH14 Quốc hội Luật Luật Quản lý nợ công số 20/2017/QH14 đã được ban hành ngày 23/11/2017, bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1/7/2018 23/11/2017
Nghị định 52/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định Nghị định về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 28/04/2017