Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học: "Hoàn thiện tổ chức công tác Kế toán nợ nước ngoài của Chính phủ"

11:36:AM 16/12/2020
Đề tài nghiên cứu khoa học: Đề xuất quy trình tiếp nhận, cơ chế quản lý tài chính đối với viện trợ quốc tế để cứu trợ khẩn cấp và khắc phục hậu quả thiên tai.

14:50:PM 20/03/2020

Nghiên cứu hoàn thiện các công cụ quản lý rủi ro đối với các khoản vay cho dự án đầu tư được Chính phủ bảo lãnh

11:26:AM 11/03/2020