Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1972/QĐ-BTC ngày 08/10/2021 công bố tỷ lệ cho vay lại vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi của Chính phủ cho các tỉnh, thành phố áp dụng cho giai đoạn từ ngày 01/10/2021 đến khi Quốc Hội có Nghị quyết về thời kỳ bình ổn ngân sách mới.

17:51:PM 24/12/2021
Căn cứ quy định tại Nghị định số 97/2018/NĐ-CP về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ (Nghị định số 97/2018), tại điểm e khoản 1 Điều 21 có quy định Bộ trưởng Bộ Tài chính công bố tỷ lệ cho vay lại vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi cho từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương áp dụng cho từng thời kỳ ổn định ngân sách trước ngày 1/1 năm đầu tiên của thời kỳ ổn định ngân sách.

Những quy định mới về kế toán các khoản vay, trả nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương

10:27:AM 08/12/2021
Ngày 15/11/2021, Bộ Tài chính ký ban hành Thông tư 99/2021/TT-BTC (Thông tư số 99) hướng dẫn chế độ kế toán đối với các khoản vay, trả nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương; thống kê, theo dõi các khoản nợ cho vay lại và bảo lãnh Chính phủ thay thế Thông tư 74/2018/TT-BTC ngày 16/8/2018. Thông tư này áp dụng cho: Cục Quản lý Nợ và Tài chính đối ngoại (Cục QLN và TCĐN) thuộc Bộ Tài chính; Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước (KBNN) các cấp; Các đơn vị có trách nhiệm nộp báo cáo cho Bộ Tài chính (Kho bạc nhà nước) theo quy định của pháp luật để tổng hợp báo cáo nợ công; Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý và sử dụng nợ công.

Mối quan hệ giữa nợ, thu ngân sách và chi trả nợ (Phần 1/2)

15:57:PM 18/11/2020
Nếu một quốc gia có đầy đủ thông tin về rủi ro danh mục nợ, chính phủ có thể lập kế hoạch tối ưu để tránh tình trạng mất khả năng trả nợ. Tuy nhiên trên thực thế thông tin mà chính phủ có được lại hạn chế (như việc không ai lường trước được cú sốc Covid-19 hay hệ quả kinh tế tàn khốc của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu). Tuy vậy, vẫn có những chỉ số chung giúp chính phủ nhận định nguy cơ dễ tổn thương đối với danh mục nợ.