Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Thông tư số 23/2022/TT-BTC 06/04/2022 Hướng dẫn quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồ...
Nghị định 114/2021/NĐ-CP 12/12/2021 Nghị định quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài tr...
Nghị định 79/2021/NĐ-CP 08/12/2021 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 về cho vay lại ...
Thông tư 48/2021/TT-BTC 28/06/2021 HƯỚNG DẪN BIỂU MẪU BÁO CÁO GIẢI NGÂN VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA) VÀ VAY ƯU ĐÃI CỦA NHÀ TÀ...
Nghị định 56/2020/NĐ-CP 25/05/2020 Nghị định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài...
Thông tư 109/2018/TT-BTC 15/11/2018 Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho Quỹ Tích luỹ trả nợ
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Quyết định số 304/QĐ-TTg 06/02/2013 Quyết định phê duyệt Đề án nâng cao xếp hạng tín nhiệm quốc gia.
Quyết định số 958/QĐ-TTg 27/07/2012 Quyết định phê duyệt chiến nược nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia giai đoạn 2011-2020 và tầm nhì...
Quyết định số 1308/QĐ-BTC 25/05/2012 Quyết định ban hành Quy trình cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ của Bộ Tài chính.
Quyết định 20/QĐ-BTC 06/01/2011 Quyết định về việc công bố mức chênh lệch lãi suất khi cho vay lại vốn ODA bằng Đồng Việt Nam.